Cuốn chiếu có cắn người không? Có nguy hiểm không? Cách chống cuốn chiếu vào nhà

Cuốn chiếu có cắn người không? Có nguy hiểm không? Cách chống cuốn chiếu vào nhà. Cuốn chiếu (Millipedes) là một nhóm động vật chân đốt được đặc trưng bởi có hai cặp chân khớp [...]